Regulamin portalu internetowego www.e-lekcje.com

Spis treści

1.1. Niniejszy dokument („Regulamin”) zawiera warunki korzystania z serwisu internetowego e-lekcje.com przez Użytkownika oraz prawa i obowiązki Operatora oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu

1.2. Serwis internetowy, działający pod adresem www.e-lekcje.com (zwany dalej: Portal e-lekcje.com), prowadzony jest przez Przemysława Florczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Alfa-Meg Przemysław Florczyk wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Jodłowa 24, 97-330 Włodzimierzów, NIP: 7712911084, REGON: 386745258, adres poczty elektronicznej: kontakt@e-lekcje.com, numery telefonów: + 48668 379 525, + 48 505 250 497

1.3. Regulamin Portalu e-lekcje.com umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.e-lekcje.com/regulamin w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1 Portal – portal łączący Uczniów i Korepetytorów, pozwalający im na wzajemnie świadczenie usług Korepetycji internetowych dostępny pod adresem www.e-lekcje.com

2.2 Administrator Portalu – właściciel Portalu lub osoba posiadające upoważnienie do zarządzania Portalem,

2.3. Korepetycje – usługa oferowana Uczniowi przez Korepetytora będąca internetową formą edukacji w postaci przekazywania wiedzy w czasie rzeczywistym oraz edukacją Ucznia.

2.4. Lekcja – 50 minutowe połączenie internetowe Korepetytora z Uczniem, podczas którego Korepetytor świadczy usługę Korepetycji,

2.5. Użytkownik – osoba fizyczna użytkująca Portal,

2.6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204),

2.7. Uczeń – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy czym dla osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego zgodnie z art. 17 k.c., której Korepetycji za pośrednictwem Serwisu udziela Nauczyciel,

2.8. Korepetytor – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych świadcząca usługi Korepetycji na rzecz Ucznia,

2.9. Awaria Techniczna – sytuacja uniemożliwiająca większości bądź całości Użytkowników korzystanie z funkcjonalności Portalu.

2.10. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

2.11. Tablica Wirtualna - aplikacja działająca z poziomu przeglądarki internetowej, która umożliwia nawiązanie połączenia głosowego/wideo oraz posiada szereg udogodnień ułatwiających interakcję Korepetytora z Uczniem.

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Portal usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.

3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej Portalu e-lekcje.com, jak również opisy i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Administratora.

3.3. Portal umożliwa udzielanie Użytkownikom korepetycji przez internet.

3.4. Portal udostępnia Użytkownikom oprogramowanie służące do udzielania korepetycji.

3.5. Korepetycje świadczą Korepetytorzy na rzecz Uczniów.

3.6. Portal przetwarza należne płatności za udzielone korepetycje za pomocą operatora płatności.

3.7. Do skutecznego złożenia zamówienia na portalu e-lekcje.com konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

3.8. Strona Portalu korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona portalu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.

3.9. Strona Portalu e-lekcje.com posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

 

4.1. Aby przyjąć usługę Korepetycji, należy zarezerwować Lekcję używając panelu dostępnego pod adresem www.e-lekcje.com/rezerwacja.

4.2. Użytkownik podczas składania rezerwacji jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

4.3. Każdy Uczeń ma możliwość rezerwacji jednorazowej Lekcji próbnej w specjalnej cenie u wybranego korepetytora. Lekcja próbna trwa 30 min.

4.4. Po złożeniu rezerwacji, konieczne jest niezwłoczne opłacenie rezerwowanych terminów zajęć. Każda nieopłacona rezerwacja, zostanie automatycznie anulowana po godzinie od daty jej rezerwacji.

4.5. Korepetytor podczas składania oferty świadczenia korepetycji deklaruje swoją dyspozycyjność oraz wiedzę z dziedzin nauki, których będzie nauczał.

4.6. Portal e-lekcje.com oferuje swoje usługi 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

4.7. Opłacenie przez Użytkownika jednostki lekcyjnej równoważne jest z rezerwacją terminu do jej realizacji.

4.8. Rezerwacja jednostki lekcyjnej może być dokonana z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.

4.9. Portal e-lekcje.com umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:

- Tpay.com

- Dotpay.pl

4.10. Uczeń może anulować Lekcję maksymalnie 12 godzin przed planowanym terminem rozpoczęcia lekcji z gwarancją zwrotu należności. Anulowanie lekcji możliwe jest za pomocą indywidualnego linku wysyłanego wraz z potwierdzeniem rezerwacji lekcji oraz za pomocą zgłoszenia na adres mailowy kontakt@e-lekcje.com, podając nr rezerwacji i powód anulowania.

4.11. Uczeń ma możliwość zmiany terminu rezerwacji Lekcji po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym z Korepetetytorem lub pod adresem: kontakt@e-lekcje.com, jednak nie później niż 12 godzin przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

 

5.1. Jednostka lekcyjna trwa 50 min. Wyjątek stanowi lekcja próbna, która trwa 30 min.

5.2 Każda Lekcja odbywa się na Tablicy Wirtualnej udostępnionej przez Portal. Korepetytor maksymalnie 10 min przed planowanym terminem rozpoczęcia Lekcji, wyśle na podany podczas rezerwacji adres e-mail Ucznia wszelkie informacje i instrukcje niezbędne do prawidłowego dołączenia Ucznia do Tablicy Wirtualnej. Następnie nawiążę z Uczniem połączenie głosowe/wideo. Uczeń nie ma obowiązku logowania/rejestracji do aplikacji.

5.3. Po zakończeniu lekcji Uczeń ma możliwość ocenienia Korepetytora oraz wniesienia uwag i zastrzeżeń przesyłając odpowiednią wiadomość Administratorowi Portalu. Korepetytor ma obowiązek poinformowania ucznia o jego postępach w zagadnieniach realizowanych podczas Korepetycji.

5.4. Niezależnie od przebiegu procesu reklamacyjnego, nieobecność Ucznia przez 10 minut podczas trwania lekcji daje Korepetytorowi prawo do opuszczenia lekcji i otrzymania pełnego wynagrodzenia za daną lekcję, pomniejszoną o prowizję operatora płatności i prowizję właściciela Portalu.

 

6.1. Wszystkie płatności dokonywane na Portalu e-lekcje.com przetwarzane są przez operatora płatności.

6.2. Rezerwacja terminu lekcji dokonywana jest jedynie po pozytywnym zakończeniu przetwarzania płatności.

6.3. Właściciel Portalu pobiera prowizję w wysokości w zakresie 20%-40% od wynagrodzenia Korepetytora za udzielone Korepetycje, w zależności od indywidualnych postanowień.

6.4. Należność za lekcje określana jest wyłącznie przez informacje umieszczone na Portalu, które są wiążące zarówno dla Ucznia jak i Korepetytora. W przypadku zmiany wysokości opłat, wiążące są opłaty obowiązujące w momencie opłacania rezerwacji.

 

7.1.Portal nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone w ramach działalności Portalu, które są świadczone przez Korepetytorów. Nie ponosi również odpowiedzialności za działania Korepetytorów, które naruszają przepisy prawne, jednak w razie takowych, dodatkowe środki zapobiegania zdarzeń o podobnej naturze zostaną wdrożone.

7.2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na Portalu przez Uczniów i Korepetytorów, jednak zastrzega sobie prawo do usuwania i korekcji takowych bez wyraźnego uzasadnienia/podania powodu.

7.3. Korepetytor ponosi odpowiedzialność za swoją działalność w ramach Portalu, w tym za: szkody wyrządzone osobom trzecim, wynikające z naruszenia przepisów prawa, umowy lub Regulaminu.

7.4. W razie Awarii technicznej właściciel Portalu dołoży wszelkich starań do zminimalizowania negatywnych skutków zaistniałej sytuacji i zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu lekcji na polubownie ustalony przez stronę Ucznia i Korepetytora w sposób określony przez

7.5. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do tymczasowych przerw technicznych.

7.6. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za Awarie Techniczne lub inne zdarzenia przeszkadzające w funkcjonowaniu serwisu.

7.7.W przypadku wystąpienia Awarii Technicznej mającej wpływ na przebieg Korepetycji, po złożeniu reklamacji zgodnie z §8 Regulaminu, Uczeń ma prawo do: ustalenia nowego terminu lekcji bez dodatkowych opłat lub do zwrotu kosztów lekcji.

7.8. Inna odpowiedzialność z powodu Awarii Technicznych Właściciela Portalu zostaje wyłączona.

 

8.1.Reklamacje powinny być zgłaszane w wiadomości mailowej na adres kontakt@e-lekcje.com

8.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno składać się z

1) Nazwa/Imię i nazwisko ucznia,

2) Przedmiot reklamacji,

3) Uzasadnienie,

4) Oczekiwania wobec wyniku rozpatrywania reklamacji.

8.3. Portal zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia. W przypadku reklamacji niezgodnej z treścią Regulaminu Portal zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

8.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

9.1. Administratorem danych osobowych jest właściciel.

9.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Portalu e-lekcje.com, dostępnego na stronie https://e-lekcje.com/polityka-prywatnosci.

11.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający z Portalu zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://e-lekcje.com/regulamin.

11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.04.20 r.